The purpose of this privacy notice is to explain how and for what purposes we use your personal information. Please read this notice carefully.

1.Which legal entity will use your personal data?

Fdirect Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź,

REGON: 473304713, NIP: 9471916045

2. how will we use your personal data?

Fdirect Sp. z o.o. będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:

the execution of trade;
Communications;
marketing and promotional activities;
Podstawę prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Fdirect Sp. z o.o. stanowi

Article 6(1)(a) and (b) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons in relation to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/45/EC (consent, performance of a contract or execution of an order placed).

3 What personal information will we use?

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do powyższych celów Fdirect Sp. z o.o..

will process in particular:

First Name, Surname, NIP, REGON, business address, residence address, e-mail address, bank account number.

We have received the following personal information about you directly from you.

4. by what means will we process your personal data?

Your personal data will be processed through computer operating systems and paper forms.

5. with whom will we share your personal data?

Możemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fdirect Sp. z o.o. tj. biura rachunkowego oraz organom nadzorczym takim jak Urząd Skarbowy / ZUS.

6. why is the transfer of your personal data required?

The transfer of your data is required for the execution of the contract.

Failure to do so shall preclude the sale of the goods or provision of

services for the conclusion of the contract.

7. what rights do you have in relation to your personal data?

You have the following rights in relation to your own personal data:

Access - You may request access to your own data free of charge;
sprostowanie – może Pan/Pani wystąpić do Fdirect Sp. z o.o. o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;
usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do Fdirect Sp. z o.o. o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
-personal data are no longer necessary for the purposes for which they were collected or otherwise processed;

-you have withdrawn the consent on which the processing is based and there is no other legal basis for the processing;

-you object to the processing and there are no overriding legitimate grounds for the processing or you object to the processing for direct marketing purposes;

-personal data were processed unlawfully;

-dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Fdirect Sp. z o.o.

-Personal data was collected in connection with the offering of information society services.

Ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do Fdirect Sp. z o.o.  o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
– kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający Fdirect Sp. z o.o. sprawdzić prawidłowość tych danych; Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

– Fdirect Sp. z o.o. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanego podejmowania decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Fdirect Sp. z o.o. są nadrzędne wobec Pana/Pani sprzeciwu.

przenoszenie danych – może Pan/Pani wystąpić do Fdirect Sp. z o.o. o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
withdrawal of consent - you may withdraw your consent to the processing of your personal data at any time.
sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Fdirect Sp. z o.o. pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie Pana/Pani zastrzeżeniach.
8. how can a complaint be lodged?

You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, the contact details of which are set out below:

Office for the Protection of Personal Data

Stawki 2 Street

00-193 Warsaw

9. how long will we keep your personal data?

We will retain your data for the period necessary for the purposes referred to above or for the period required by law.

If you have any questions, please contact the Administrator:

Fdirect Sp. z o.o.. z siedzibą w Łodzi, ul Rąbieńska 18, 94-227 Łódź,

Nr tel. 42 252 99 95 e-mail: biuro@fdirect.eu

10. for what purpose do we use cookies?

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes so that we can adapt the website to your needs. You can either accept cookies or switch them off in your browser so that no information is collected.

Links to tips on how to disable cookies in each browser can be found below.

Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Opera

Safari

Add to cart